Dataskyddsbeskrivning – LUMA2020

EU:s allmänna dataskyddsförordning, artiklarna 13 och 14

Datum: 08.10.2019, uppdaterad: 17.10.2019

Registeransvariga, dvs. de instanser som är ansvariga för behandlingen av dina uppgifter, är följande:

Kontaktuppgifter:
Avtalsuniversiteten som ingår i LUMA-center Finland-nätverket och är med i LUMA2020-programmet fungerar som gemensamma registeransavriga för de uppgifter som samlas in.

Stiftelsen för Aalto-högskolan sr
PB 11000, 00076 AALTO
Telefon: 09 47001 (växel)

Helsingfors universitet
PB 3, 00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 911 (växel)

Jyväskylä universitet
PB 35, 40014 Jyväskylä universitet
Telefon: 014 260 1211 (växel)

Lapplands universitet
PB 122, 96101 Rovaniemi
Telefon: 016 341 341 (växel)

Tammerfors universitet
Kalevantie 4, 33014 Tammerfors universitet
Telefon: 0294 5211 (växel)

Uleåborgs universitet
PB 8000, 90014 Uleåborgs universitet
Telefon: 0294 480 000 (växel)

Vasa universitet
PB 700, 65101 VASA
Telefon: 029 449 8000 (växel)

Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT 
PB 20, 53851 Villmanstrand
Telefon: 029 446 2111 (växel)

Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo
Telefon: 02 215 31 (växel)

Åbo universitet
20014 Åbo universitet
Telefon: 029 450 5000 (växel)

Östra Finlands universitet
PB 111, 80101 Joensuu
Telefon: 0294 45 1111 (växel)

De registeransvarigas kontaktperson är projektledaren Oona Kiviluoto. Hennes kontaktuppgifter är följande:
PB 55
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 0294150672

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet vid Helsingfors universitet nås per e-post: tietosuoja@helsinki.fi.

Samarbetspartnerna i projektet och ansvarsfördelning

LUMA2020 är ett projekt som Undervisnings- och kulturministeriet gett LUMA-center Finland-nätverket i uppdrag att genomföra. Helsingfors universitet ansvarar för genomförandet av projektet, och andra avtalvsuniversitet i LUMA-center Finland-nätverket fungerar som underleverantörer. När det gäller behandlingen av personuppgifter har Helsingfors universitet och underleverantörerna ingått ett avtal om gemensamt ansvar för personuppgiftsregistret.

Vad är syftet med behandlingen av dina personuppgifter?

Avtalsuniversiteten behöver personuppgifterna för vetenskapliga forskningsändamål, i utvärderingen av projektet på nationell nivå samt i kommunikationen mellan deltagarna under projekttiden. Undersökningsmaterialet som samlas in under projekttiden behandlas konfidentiellt vid avtalsuniversiteten så att enskilda personer inte går att identifiera i forskningsrapporterna. Den vetenskapliga forskningen vid avtalsuniversiteten bedrivs med allmänhetens bästa i åtanke, eftersom den har som syfte att utveckla lärarutbildningen, läromedlen och undervisninsmetoderna.

Lagenlig grund för behandlingen av personuppgifter:  

 • [ ] den registrerades samtycke
 • [ ] rättslig förpliktelse för den personuppgiftsansvariga
 • [X] utförande av en uppgift av allmänt intresse/ett led i den personuppgiftsansvarigas myndighetsutövning:
  • [X] vetenskaplig eller historisk forskning eller statistikföring
  • [ ] arkivering av undersökningsmaterial och kulturarvsdata
  • [ ] utförande av en uppgift, som hänför sig till myndigheternas verksamhet, i allmänt intresse
 • [ ] ändamål som rör den personuppgiftsansvarigas eller en tredje parts berättigade intressen
  • aktuellt berättigat intresse:
 • [ ] verkställande av avtalet där den registrerade ingår som part

Vilka personuppgifter samlas in av avtalsuniversiteten, dvs. de gemensamma registeransvariga?

De gemensamma registeransvariga behandlar följande personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Skolans namn
 • Skolans kontaktuppgifter

Forskningsresultaten publiceras så att det inte går att identifiera enskilda deltagare.

Känsliga personuppgifter

I behandlingen av personuppgifter behandlas inga känsliga uppgifter.

Hur samlas personuppgifterna in?

Personuppgifterna samlas in med hjälp av frågeformulär eller intervjuer där projektdeltagarna själva delger sina uppgifter.

Överföring och utlämnande av personuppgifter utanför Helsingfors universitet

Personuppgifter överförs mellan universiteten som ingår i LUMA2020-programmet i forsknings- och kommunikationssyfte. Endast de som är medlemmar i programmet har tillgång till de elektroniska uppgifterna med sina personliga användarnamn och lösenord vid sitt universitet.

Hur länge förvaras personuppgifterna?

Personuppgifterna förvaras så länge som genomförandet av programmet förutsätter. Undersökningsmaterialet förvaras under hela undersökningstiden, dock i högst fem år. Undersökningsmaterialet förstörs efter att undersökningen slutförts.

Överföring av personuppgifter utanför EU och EES

Tillämpar man automatisk profilering i beslutsfattandet?

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU och EES.

Inom programmet förekommer inga automatiska beslut, t.ex. med hjälp av profilering. 

Dina rättigheter och avvikelser från dem

Kontaktpersonen angående den registrerades rättigheter är personen som nämns i punkt 1 i den här beskrivningen.

Den registrerade har rätt:

 • att få information om behandlingen av sina personuppgifter, om det inte i lag föreskrivs om särskilda avvikelser
 • att få tillgång till sina uppgifter
 • att få felaktiga uppgifter om sig själv rättade
 • att beränsa behandlingen av sina uppgifter
  • Den personuppgiftsansvariga är förpliktad till att informera andra personuppgiftsansvariga om rättelser av personuppgifter och begränsningar i behandlingen av uppgifter, ifall uppgifter om den registrerade utlämnats till dem.
 • att invända mot behandlingen av sina uppgifter
 • att inte bli föremål för ett beslut som utan rättslig grund grundas på automatiserat beslutsfattande.

Det görs inga undantag från den registrerades rättigheter. 

Besvärsrätt

Om du anser att man i behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in klagomål till dataskyddsombudet vid Helsingfors universitet.

Kontaktuppgifter:
Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
E-post: tietosuoja@om.fi