Tietosuojailmoitus

TIETOSUOJAILMOITUS – LUMA2020

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13. ja 14. artiklat.

Laatimispäivä: 08.10.2019, muokattu 17.10.2019

Rekisterinpitäjä eli tietojesi käsittelystä vastuussa oleva tahot ovat seuraavat:

Yhteystiedot:
LUMA-keskus Suomi-verkoston ja LUMA2020-ohjelmassa olevat sopijayliopistot ovat rekisterinpitäjiä omalle keräämälleen tiedolle.

Aalto-korkeakoulusäätiö sr
PL 11000, 00076 AALTO
Puhelin: 09 47001 (vaihde)

Helsingin yliopisto
PL3, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911 (vaihde)

Itä-Suomen yliopisto
PL 111, 80101 Joensuu
Puhelin: 0294 45 1111 (vaihde)

Jyväskylän yliopisto
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelin: 014 260 1211 (vaihde)

Lapin yliopisto
PL 122, 96101 Rovaniemi
Puhelin: 016 341 341 (vaihde)

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
PL 20, 53851 Lappeenranta
Puhelin: 029 446 2111 (vaihde)

Oulun yliopisto
PL 8000, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin 0294 480 000 (vaihde)

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelin: 0294 5211 (vaihde)

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto
puhelin: 029 450 5000 (vaihde)

Vaasan yliopisto
PL 700, 65101 VAASA
Puhelin: 029 449 8000 (vaihde)

Åbo Akademi
Tuomiokirkontori 3, 20500 TURKU
Puhelin 02 215 31 (vaihde)

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on projektisuunnittelija Oona Kiviluoto ja hänen yhteystietonsa ovat seuraavat:
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 0294150672

Tietosuojavastaava

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden lähettämällä sähköpostia: tietosuoja@helsinki.fi.

Yhteistyöhankkeena tehtävän hankkeen osapuolet ja vastuunjako

LUMA2020 on LUMA-keskus Suomi verkoston saama Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelma. Helsingin yliopisto on ohjelman toteuttaja sekä muut LUMA-keskus Suomi verkoston sopijaylipistot alihankkijoita. Henkilötietojen osalta toteuttajan sekä alihankkijoiden välillä on laadittu yhteisrekisterinpitäjyys-sopimus.

Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn tarkoitus?

Sopijayliopistot tarvitsevat henkilötietojesi käsittelyä tieteelliseen tutkimustarkoitukseen, ohjelman kansalliseen arviointiin sekä ohjelman aikaiseen yhteydenpitoon. Ohjelmassa kerättyä tutkimusaineistoa käsitellään sopijayliopistoissa luottamuksellisesti ja siten, ettei yksittäistä henkilöä voida tunnistaa tutkimusraporteista. Sopijayliopistoissa toteutettava tieteellinen tutkimus on yleisen edun mukaista, koska sillä pyritään kehittämään opettajankoulutusta, oppimateriaaleja ja opetusmenetelmiä.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste:  

 •  [ ] rekisteröidyn suostumus
 • [ ] rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
 • [X] yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö:
  • [X] tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
  • [ ] tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi
  • [ ] viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittaminen
 • [ ] rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
  • mikä oikeutettu etu on kyseessä:
 • [ ] sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena

Millaisia henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjänä olevat yliopistot käsittelevät?

Yhteisrekisterinpitäjät käsittelevät seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Koulun nimi
 • Koulun yhteystiedot

Tutkimustulokset julkaistaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.

Arkaluonteiset henkilötiedot

Henkilötietojen käsittelyssä ei käsitellä arkaluontoisia tietoja.

Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä tietojen alkuperä on?

Henkilötiedot saadaan ohjelmaan ilmoittautuneilta osallistujilta. Henkilötiedot kerätään ohjelmaan ilmoittautuneilta osallistujilta kyselylomakkeilla sekä haastatteluilla.

Tietojen siirto tai luovuttaminen Helsingin yliopiston ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään LUMA2020-ohjelman yliopistojen verkoston kesken tutkimus- ja yhteydenpitotarkoituksiin. Sähköisiin tietoihin on pääsy vain ohjelman jäsenillä yliopiston tunnuksilla ja henkilökohtaisella salasanalla.

Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun ohjelman toteuttaminen edellyttää. Tutkimusaineistoja säilytetään tutkimuksen teon ajan. Kuitenkin enimmillään viiden vuoden ajan. Tutkimusaineistot tuhotaan tutkimuksen teon jälkeen.

 Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

 Käytetäänkö päätöksenteossa automaattista profilointia?

Ohjelman toimintaan ei liity automaattisia päätöksiä esim. profiointia.

Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty poikkeusta
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus, jos tietoja on siirretty toiselle rekisterinpitäjälle
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyn oikeuksista ei aiota poiketa.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi